آموزشگاه عربی 2020
آموزش آسان عربي مقطع دبيرستان و دانشگاه
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ | نویسنده : خانم میم گندمكار

طرح درس سالانه عربي(1)

 

     

ماه

هفته

اهداف کلی

درس

اهداف جزئی

ارزشیابی

مهر 90

 

اول

 

مرور قواعد عربی راهنمائی

1

یارب...

* شیوه ترجمه متون دروس

*یادآوری فعل ونشانه های آن

* یادآوری فعل ماضی ومضارع

* یادآوری ساختار فعل امر مخاطب

* یادآوری ضمایر مرفوعی

 

 

 

دوم

 

مرور قواعد عربی راهنمائی

1

یارب...

 

*یادآوری اسم ونشانه های آن

*یاد آوری مثنی /جمع سالم/جمع تکسیر

*یادآوری حروف جر

**یاد آوری جمله اسمیه وفعلیه وجارومجرور

*یاد آوری وزن کلمات

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس1 به کمک دانش آ موزان

 

 

سوم

 

مرور قواعد عربی راهنمائی

 

 

یارب...

 

 

 

حل تمارین درس اول

 

 

پرسش کلاسی از قواعد و ترجمه درس اول

 

چهارم

 تجزیه فعل:

ثلاثی مزید ومجرد

 

 

 زیاره الحبیب

 *آموزش فعل ثلاثی مجرد

*آموزش فعل ثلاثی مزید ومعرفی باب های :

1-افعال 2- تفعیل3-مفاعله

*آموزش کاربرد باب های  1-افعال 2- تفعیل3-مفاعله

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس2 به کمک دانش آ موزان

 آبان 90

اول

 تجزیه فعل:

 

ثلاثی مزید ومجرد

 2

زیاره الحبیب

 

 

 

حل تمارین درس دوم

 

 

برگزاری آزمون ماهیانه

 

 

دوم

تجزیه فعل:

ثلاثی مزید ومجرد

 

 

3

التلمیذ المثالی

 آموزش باب های :

تفعل ، تفاعل ،افتعاال، انفعال ،

استفعال ومعرفی بخی از کاربرد های آنها

 *ترجمه درس3به کمک دانش آ موزان

 

 

سوم

 

 

 

 

 

 

 

تعطيل

 

 

چهارم

تجزیه فعل:

 

ثلاثی مزید ومجرد

 

 

3

التلمیذ المثالی

 

حل تمارین درس سوم

 

پرسش کلاسی

آذر 90

اول

 

تجزیه اسم :

جامد و مشتق

4

العبره

 

* آموزش جامد ومشق

*معرفی انواع مشتق

آموزش اسم فاعل واسم مفعول

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس4 به کمک دانش آ موزان

 

 

دوم

 

تجزیه اسم :

جامد و مشتق

4

العبره

 

حل تمارین درس چهارم

 

برگزاری آزمون ماهیانه

 

 

 

سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

تعطيل

 

 

 

چهارم

 تجزیه اسم :

جامد و مشتق

 

 

5

مشاهد من الحیاه البسیطه

 

آموزش ادامه مشتقات :

اسم زمان ، اسم مکان ، صفت مشبهه ، اسم مبالغه ، اسم تفضیل

 

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس5 به کمک دانش آ موزان

 

دی 90

 

اول

 تجزیه اسم :

جامد ومشتق

 

 5

مشاهد من الحیاه البسیطه

 

*آموزش تجزیه اسم: تعداد، جنس ، جامد ومشتق ونوع مشتق

*آموزش تجزیه فعل :

نوع فعل ، صیغه ، ثلاثی مجرد / ثلاثی مزید ازکدام باب ثلاثی مزید

 * حل تمارین درس پنجم

 

پرسش کلاسی

 

دوم

امتحانات نوبت اول

 

 

سوم

 

 

امتحانات نوبت اول

 

 چهارم

 

امتحانات نوبت اول

بهمن90

 

اول

 

الضمیر

 

التجربة

 

*آموزش ضمیر و انواع آن

*آموزش ضمایر منفصل و متصل

*آموزش ضمایر منفصل مرفوع و نقش آنان در جملات

* آموزش ضمایر منفصل منصوب و نقش آنان در جملات

*آموزش ضمایر متصل مرفوع و نقش آنان درجملات

*آموزش ضمایر متصل به سه قسم و نقش متفاوت  آنان درجملات

 

*بررسی قواعد درس ششم

 

دوم

 

الضمیر

 

التجربة

 

 

*آموزش ضمیر و انواع آن

*آموزش ضمایر منفصل و متصل

*آموزش ضمایر منفصل مرفوع و نقش آنان در جملات

* آموزش ضمایر منفصل منصوب و نقش آنان در جملات

*آموزش ضمایر متصل مرفوع و نقش آنان درجملات

*آموزش ضمایر متصل به سه قسم و نقش متفاوت  آنان درجملات

 

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس 6 به کمک دانش آ موزان

 

 

 

 

سوم

 

 

الضمیر

 

 

التجربة

 

*آموزش ضمیر و انواع آن

*آموزش ضمایر منفصل و متصل

*آموزش ضمایر منفصل مرفوع و نقش آنان در جملات

* آموزش ضمایر منفصل منصوب و نقش آنان در جملات

*آموزش ضمایر متصل مرفوع و نقش آنان درجملات

*آموزش ضمایر متصل به سه قسم و نقش متفاوت  آنان درجملات

 

 

*پرسش کلاسی

*حل تمرینات درس ششم

 

 

چهارم

 

 الاسم الموصول

الاسم الموصول

 

 الهجرة

 

 

*آموزش اسم موصول و انواع آن

*اموزش اسم موصول عام و کاربرد "من" برای جانداران و"ما" برای اشیاء

*آموزش اسم موصول خاص و جدول کامل صیغه های آن

 

 

*بررسی قواعد درس هفتم

*ترجمه درس7 به کمک دانش آموزان

 

اسفند90

اول

 

الاسم الموصول

 

الهجرة

 

*آموزش اسم موصول و انواع آن

*اموزش اسم موصول عام و کاربرد "من" برای جانداران و"ما" برای اشیاء

*آموزش اسم موصول خاص و جدول کامل صیغه های آن

 

*پرسش کلاسی

*حل تمرینات درس هفتم

 

 

دوم

 

 

 

ارزشیابی از دروس گذشته

*امتحان

 

سوم

 

 

المعرب و المبنی

 

 

توبة الثّعلب

 

*آموزش کلمات معرب و انواع اعراب

*آم.زش کلمات  مبنی و انواع  بناء

*آموزش اعرابهای مخصوص اسم و فعل مضارع

آموزش اعراب مشترک میان فعل و اسم

 

*بررسی قواعد درس هشتم

*ترجمه درس 8 به کمک دانش آموزان

 

 

چهارم

 

 

المعرب و المبنی

 

 

 

 

 

توبة الثّعلب

 

*آموزش کلمات معرب و انواع اعراب

*آم.زش کلمات  مبنی و انواع  بناء

*آموزش اعرابهای مخصوص اسم و فعل مضارع

آموزش اعراب مشترک میان فعل و اسم

 

*پرسش کلاسی

*حل تمرینات درس هشتم 

 

فروردین 91

 

اول

 

 

 

 

 

 

تعطیل

 

 

دوم

 

 

 

 

تعطیل

 

 

سوم

جمله ي فعليه (فعل ، فاعل ، مفعول ، جار و مجرور)

حسن العاقبة

آشنايي با جمله هاي فعليه و تشخيص فاعل و آنواع آن ، شناخت فعل لازم ومتعدي و مفعول به ، تشخيص جار و مجرور

 

*بررسی قواعد درس نهم

*ترجمه درس 9 به کمک دانش آموزان

 

 

چهارم

جمله ي فعليه (فعل ، فاعل ، مفعول ، جار و مجرور)

حسن العاقبة

آشنايي با جمله هاي فعليه و تشخيص فاعل و آنواع آن ، شناخت فعل لازم ومتعدي و مفعول به ، تشخيص جار و مجرور 

 

*پرسش کلاسی

*حل تمرینات درس نهم

 

 

اردییبهشت۹۱

 

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی از دروس گذشته

 

 

*امتحان

 

دوم

جمله اسميه و مبتدا و خبر و انواع آن

فيه شفاءَ للنّاس

*آموزش جمله اسميه

*آموزش مبتدا و خبر و انواع آن

 

*بررسی قواعد درس دهم

*ترجمه درس 10 به کمک دانش آموزان

 

 

سوم

جمله اسميه و مبتدا و خبر و انواع آن

فيه شفاءَ للنّاس

*آموزش جمله اسميه

*آموزش مبتدا و خبرو انواع آن

 

*پرسش کلاسی

*حل تمرینات درس دهم

 

 

 

چهارم

 

 

 

بررسی جمله اسمیه وفعلیه در درس 10

 

*حل نمونه سوالات امتحانی

 


برچسب‌ها: طرح درس

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت